eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

??i nét v? Li?u Chau


  Li?u Chau còn g?i là Long Thành, nó n?m ? gi?a t?nh Qu?ng Tay, là m?t thành ph? trung tam mang tính khu v?c v?i ngành c?ng nghi?p là m?i nh?n ??ng th?i k?t h?p v?i phát tri?n t?ng h?p, ngoài ra Li?u Chau còn là m?t thành ph? l?ch s? v?n hóa n?i ti?ng có c?nh thiên nhiên ??c ?áo.
 ...

[Thêm+]

Video v? Li?u Chau

video.JPG

L?ch s? Li?u Chau


ag8游|开户ag视讯论坛|首页  Li?u Chau là cái n?i c?a "ng??i Li?u Giang" loài ng??i c? ? vùng phía Nam Trung Qu?c. T?i ?ay có các di ch? v?n hóa c?a loài ng??i c? nh? Di ch? B?ch Liên ??ng (th?i h?u k? ?? ?á c? - th?i s? và trung k? ?? ?á m?i cách ?ay kho?ng 30.000 - 7000 n?m), Di ch? Ly Ng? Ch?y ??i Long ...

[Thêm+]

? B?n quy?n thu?c v? UBND Chính quy?n TP Li?u Chau 2014